REGULAMIN IMPREZY NIEMASOWEJ 

„Openminded venue, otwarci na kreatywność”

(dalej „Regulamin”)

I. Informacje ogólne

 1. Regulamin obowiązuje na terenie imprezy niemasowej o nazwie „Openminded venue, otwarci na kreatywność” w dniu 25 maja 2023 r. zwanej dalej „imprezą”.
 2. Organizatorami imprezy są:
  • Arena Kraków S.A.
  • CMA PL Sp. z o.o.
  • Blu Experience sp. z o.o.
 3. AK SA jest również Koordynatorem imprezy.
 4. Wstęp na imprezę jest możliwy po rejestracji na platformie tauronarenakrakow.bluplatform.io
 5. Regulamin imprezy jest udostępniony na stronie internetowej www.tauronarenakrakow.pl

II. Obowiązki Organizatorów

 1. Organizatorzy zapewniają uczestnikom udział w panelach dyskusyjnych, pokazach, prelekcjach i innych aktywnościach wynikających z harmonogramu imprezy.
 2. Organizatorzy zapewnią ochronę imprezy, służby medyczne oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
 4. Organizatorzy posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

III. Prawa i obowiązki uczestników

 1. Uczestnicy zobowiązani są do szanowania mienia innych uczestników imprezy, sprzętu wystawców, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność Organizatorów jak również do przestrzegania zasad Regulaminu.
 2. Uczestnicy winni zachowywać się w sposób niezagrażający sobie i innym uczestnikom.
 3. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla uczestników.
 4. Osoby nietrzeźwe lub znajdujące się pod wpływem środków odurzających nie zostaną wpuszczone na teren imprezy. 
 5. Zabrania się wnoszenia alkoholu, środków odurzających, przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia, środków pirotechnicznych. 
 6. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić się do ochrony lub punktu informacyjnego znajdującego się w recepcji głównej. 
 7. Przypadki zasłabnięcia i innych dolegliwości należy zgłaszać do służby medycznej.
 8. Każdy przebywający na imprezie jest zobowiązany stosować się do poleceń służby porządkowej, służby informacyjnej oraz Policji.
 9. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że na terenie TAURON Arena Kraków i w jej otoczeniu w trakcie trwania imprezy, mogą odbywać się inne wydarzenia. Uczestnicy imprezy nie mogą utrudniać, zakłócać i uniemożliwiać przygotowania i przebiegu innych wydarzeń..
 10. Osoby, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu lub w jakikolwiek sposób naruszające porządek podczas imprezy będą w trybie natychmiastowym usunięte z terenu imprezy.
 11. W związku z trwającą pandemią COVID-19, uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania „Regulaminu dla osób przebywających na terenie obiektu TAURON Arena Kraków w związku z pandemią COVID-19”, a także wszelkich przepisów, wytycznych i zaleceń, w tym wynikających z rządowych rozporządzeń oraz innych aktów powszechnie obowiązującego prawa, a także wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

IV. Utrwalenie przebiegu imprezy

 1. Impreza będzie utrwalana na nośnikach video oraz fotografowana. Utrwalony wizerunek osób uczestniczących może być rozpowszechniany dla celów informacyjnych, dokumentacyjnych lub promocyjnych.
 2. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny
  z wyrażeniem zgody na nieodpłatne fotografowanie lub filmowanie. Uczestnik imprezy, przebywając na terenie imprezy wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji Organizatora, zamieszczania na promocyjnych materiałach na stronach internetowych.

VI. Postanowienie końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego.:
 2. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie: www.tauronarenakrakow.pl i obowiązuje do czasu zakończenia Imprezy lub spraw związanych z Imprezą.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Imprezy oraz bezpieczeństwa osób uczestniczących w Imprezie.